រឿងពិត(កណ្ដាល)ខ្មោចចងកដើមជម្ពូរ | Ghosts On Rose Apple Tree | Khmer Ghost Story

0 Просмотры
Издатель
រឿងពិត(កណ្ដាល)ខ្មោចចងកដើមជម្ពូរ-Khmoch Jorng Kor Ler Derm Jompu | Ghosts On Rose Apple Tree | Khmer Ghost Story

-My Facebook Account:
-Khmer VFX Channel:
-Cambo voice Channe:

-This is a real ghost story that sent to me, it's happened in his are few years

-Hello everyone! If you like this video, Please hit the like button and kindly subscribe to my channel to get more scary video like this.

-Thanks For Watching

-Nonhuman-អមនុស្ស
Категория
Ужасы и фантастика
Комментариев нет.